Масажно студио Кристор

Политика за повериталност

Информация на фирмата администратор на лични данни

КРИСТОР ЕООД
ЕИК: 203762196
Aдрес на управление: 1000 гр. София, ул. Лом 1
Адрес за кореспонденция: 1000 гр. София, ул. Лом 1 А (партер)
Телефон: 0876 999 850
E-mail: kristor@abv.bg
Интернет страница: www.kristor.eu

Предоставянето на лични данни на интернет страницата на масажно студио КРИСТОР е доброволно.

Обхват и съгласие

Ние ценим Вашия интерес към нашата дейност и бихме искали да се чувствате сигурни по отношение на защитата на личните Ви данни, когато посещавате нашия сайт www.kristor.eu. Моля да прочетете внимателно настоящата политика за поверителност. Тук предоставяме отговори на въпроси свързани с това какви данни и лична информация събираме на нашата интернет страница или в студиото. Като приемете нашите Общи условия, Вие се съгласявате, че ние събираме и обработваме Ваши лични данни за целите и по начините описани в Общите условия и по-долу. Посещавайки и използвайки страницата на масажно студио КРИСТОР Вие декларирате, че сте прочели, разбрали съдържанието и се съгласявате с настоящата Политика за поверителност.
Предоставянето на Вашите лични данни е напълно доброволно. В случай, че не желаете предоставяте личните Ви данни, то те няма да могат да бъдат използвани за резервиране на услугите, предлагани на страницата и в този случай Вие не бихте могли да се възползвате от резервиране на предлаганите услуги онлайн и да получавате информация за промоциите, предлагани от масажно студио КРИСТОР.
Масажно студио КРИСТОР не разкрива, продава, обменя или по какъвто и да било друг начин предоставя на трети страни информацията, която се събира при онлайн резервация, освен когато това се изисква съгласно приложимото законодателство и/или от надлежен орган, упълномощен по закон, но винаги при спазване на действащото законодателство в Република България.
Имате право да поискате от нас информация, достъп до Вашите лични данни, както и изтриването им или ограничаване на обработването, което се отнася до Вас. Тъй като искаме да сме сигурни, че личните Ви данни са коректни и актуални, може също така да поискате от нас да коригираме или премахнем всяка информация, която смятате за неточна.
В рамките на създаването на регистрация на потребител/клиент, ние Ви откриваме клиентски акаунт, който е защитен със създадената от Вас парола. В рамките на клиентския акаунт получавате пряк достъп до своите данни, включително тяхното редактиране и така можете да виждате както своите лични данни, така и информация за свободните часове и извършените от Вас резервации.
Повече информация относно клиентската регистрация може да намерите в нашите Общи условия.

Защита на личните данни:

Вашите лични данни се предават към нас в кодиран вид. Ние използваме системата за кодиране SSL (Secure Socket Layer). На нашия сайт поддържаме технически и организационни мерки срещу достъп на неупълномощени лица до Вашите данни, тяхното изменение или разпространение. Достъпът до Вашия клиентски акаунт е възможен само след задаване на Вашата лична парола. В този контекст искаме да обърнете внимание, че не трябва да споделяте Вашите данни за достъп на трети лица и след завършване на Вашата дейност в клиентския акаунт трябва винаги да затворяте прозореца на своя уеб браузър, особено тогава, когато ползвате компютъра заедно с други потребители. Не позволявайте на браузера Ви да запомня Вашата парола. В случай, че сте я забравили, ползвайте възможността за "Възстановяване на паролата" от нашия сайт. Новата парола ще бъде изпратена на Вашата регистрирана преди това електронна поща. "Кристор" ЕООД в качеството си на собственик и управляващ сайта www.kristor.eu не носи отговорност за злоупотреби с използваните пароли.

Срок на обработка и съхранение на лични данни

Личните данни на регистрираните клиенти в www.kristor.eu ще бъдат съхранявани до отменянето на регистрацията. За да бъде отменена и изтрита регистрацията, притежателят на личните данни трябва да изпрати изрично писменно съобщение за дерегистрация до kristor@abv.bg от имейла, с който се е регистрирал. При издаването на фактура от масажно студио КРИСТОР, Вашите лични данни, според общозадължителните правни наредби, като счетоводни документи, се архивират в съответствие с предвидения в закона срок. Масажно студио КРИСТОР съхранява личните данни, които е необходимо да пази по силата на приложимото законодателство за съответния предвиден срок.

Права на субектите, предоставящи лични данни:

Право на достъп

Право на коригиране или допълване на неточни или непълни лични данни:

Право на изтриване („право да бъдеш забравен“) на лични данни, които се обработват незаконосъобразно или с отпаднало правно основание (изтекъл срок на съхранение, оттеглено съгласие, изпълнена първоначална цел, за която са били събрани личните данни);
Право на ограничаване на обработването - при наличие на правен спор между масажно студио КРИСТОР и физическото лице до неговото решаване и/или за установяването, упражняването или защитата на правни претенции;
Право на преносимост на данните – ако се обработват по автоматизиран начин на основание съгласие или договор. За целта данните се предават в структуриран, широко използван и пригоден за машинно четене формат. Ако е технически осъществимо, прехвърлянето на данните може да стане пряко от един администратор към друг. Правото на преносимост обхваща само данни, предоставени лично от субекта на данни, както и лични данни, генерирани и събрани от неговата дейност;
Право на възражение - по всяко време и на основания, свързани с конкретната ситуация на лицето, при условие, че не съществуват убедителни законови основания за обработването, които имат предимство пред интересите, правата и свободите на субекта на данни или съдебен процес;
Право да не бъде обект на изцяло автоматизирано решение, включващо профилиране, което поражда правни последствия за субекта на данните или го засяга в значителна степен.
По всяко време можете да оттеглите своето съгласие за обработка на личните данни. Ако оттеглите съгласието си за обработка на личните данни, Вашите лични данни могат да бъдат заличени или заменени с анонимни; това обаче не се отнася за личните данни, които са необходими на масажно студио КРИСТОР за изпълнение на законови задължения (напр. реализиране на вече направена поръчка) или за защита на собствените законни интереси. Унищожаването на личните данни ще настъпи и в случай, че личните данни не са необходими за поставената цел или съхраняването на Вашите данни е недопустимо с други основания, предвидени в закона.
Субектите на данни могат да упражнят правата си на посочените по-горе адрес и телефон за кореспонденция на масажно студио КРИСТОР след надлежна идентификация
Субектите на лични данни могат да упражнят правото си на жалба до Комисията за защита на личните данни, която е надзорен орган в областта на защита на личните данни.

Вашите права при нарушение на сигурността на личните ви данни

В случай че масажно студио КРИСТОР установи нарушение на сигурността на личните Ви данни, което може да породи висок риск за Вашите права и свободи, ние Ви уведомяваме за нарушението, както и за мерките, които са предприети или предстои да бъдат предприети. Масажно студио КРИСТОР не е длъжнo да Ви уведомява:

На какви основания обработваме Вашите лични данни:

Във връзка с приетия Общ регламент за защита на личните данни (ЕС) 679/2016, от което произтичат и основанията за обработване на лични данни от масажно студио КРИСТОР, се спазват законовите задължения, изпълнението на договорни взаимоотношения, предоставеното съгласие от субекта на данни.

Информация, която събираме:

Всички данни, които масажно студио КРИСТОР получава или събира от Вас се обработват в съответствие с действащото законодателство и принципите въведени с Общия регламент за защита на личните данни (ЕС) 679/2016 и за целите, посочени в настоящата Политика. Ние събираме и обработваме следните категории лични данни: Информацията се събира след Вашето доброволно съгласие. Предоставените данни ще бъдат използвани от нас единствено за последваща комуникация с Вас в съответствие с Общите условия.

Интернет страницата на масажно студио КРИСТОР използва бисквитки:

Нашият сайт ползва т. нар. бисквитки (cookies), за да бъде нашето предложение за Вас релевантно, интересно и потребителски удобно. Повече – вижте нашата Политика за използване на бисквитки.

Целите да събираме и обработваме Вашите лични данни:

Вие изрично се съгласявате със събирането, използването, обработването и предоставянето на Вашата информация и данни, както е предвидено в настоящата Политика за поверителност, както и с предоставянето им за съхранение на сървъри, които са наети или са собственост на масажно студио КРИСТОР.
Вашите данни се съхраняват, за срок не по-дълъг от предвидения по закон за съответната цел.

Информация за Вашите права:

Правото да бъдете информирани:

Правото на преносимост:

Право на коригиране или допълване на Вашите данни:

Право на изтриване и забравяне:

Право да възразите срещу обработването на личните Ви данни:

Право да възразите и да се откажете от бюлетин/информация за промоции на студиото:

Свържете се с нас:

Право на подаване на жалба към надзорен орган:

Ако смятате, че обработваме Вашите лични данни по неправилен начин, можете да се свържете с нас. Също така имате право да подадете жалба към КЗЛД:
Наименование: Комисия за защита на личните данни
Седалище и адрес на управление: гр. София 1592, бул. „Проф. Цветан Лазаров” № 2
Телефон: 02 915 3518
E-mail: kzld@cpdp.bg
Интернет страница: www.cpdp.bg

Валидност

Общият регламент за защита на личните данни (ЕС) 679/2016 влиза в сила от 25.05.2018 година.

Масажно студио КРИСТОР запазва правото си по всяко време да променя и/или допълва настоящата Политика. Промените влизат в сила веднага след публикуването им на сайта, освен ако в актуализираната версия не е предвидено друго. Трябва периодично да посещавате тази страница за преглед. Политиката за поверителност може да бъде актуализирана по всяко време без специално уведомяване на потребителите на сайта. Масажно студио КРИСТОР не носи отговорност, ако даден потребител на сайта не се е запознал с последния актуален вариант на настоящата Политика.

Политика за повериталност Масажно студио Кристор©2016
Tози сайт използва 'бисквитки'. Оставайки на сайта се съгласявате с използването на 'бисквитки' от наша страна. Съгласявам се Научете повече